Polityka prywatności

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) przekazujemy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z Wydarzeniem "Meet Up - Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej" (dalej jako: „Wydarzenie)” :

 

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Wydarzeniem jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 12a, 00–490 Warszawa, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy pod numerem EwP 13.
Kontakt możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@platforma.org .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Krzysztof Pałasiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@platforma.org.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Gości, Uczestników, Wolontariuszy, a także Kandydatów.

4. Gośćmi Wydarzenia są osoby fizyczne, w tym przedstawiciele instytucji, zaproszeni przez organizatora do udziału w Wydarzeniu.

5. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba zakwalifikowana przez organizatora w drodze procesu rekrutacji do udziału w Wydarzeniu.

6. Wolontariuszami są osoby zaangażowane przez organizatora Wydarzenia do pomocy w przygotowaniu oraz obsłudze Wydarzenia.

7. Kandydatami są osoby biorące udział w rekrutacji do udziału w Wydarzeniu, które wypełnią w tym celu stosowny formularz zamieszczony na stronie internetowej Administratora: https://nowageneracja.platforma.org .

 

Dane osobowe Kandydatów

8. Dane osobowe Kandydatów podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
- w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia przez komisję rekrutacyjną Uczestników Wydarzenia – podstawa prawna: zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- w celu dostarczania im przez Administratora drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

9. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Dane osobowe Gości, Uczestników, Wolontariuszy

10. Dane osobowe Gości, Uczestników, Wolontariuszy mogą być przetwarzane:
- w celu zapewnienia im prawidłowej organizacji i uczestnictwa w Wydarzeniu – podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Wydarzeniu;
- w celu zapewnienia im udogodnień podczas Wydarzenia stosownych do ich preferencji oraz sytuacji życiowej - podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zapewnienie uczestnikowi udogodnień zgodnych z jego preferencjami oraz sytuacją życiową;
- w celu nawiązania i utrzymania z nimi kontaktu w bieżących sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem Wydarzenia - podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Wydarzeniu;
- w celu dostarczania im przez Administratora drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Gość, Uczestnik lub Wolontariusz wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu;
- w celu nawiązania z nimi kontaktu po zakończeniu Wydarzenia i uzyskania od nich opinii na temat przebiegu Wydarzenia - podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne;
- w odniesieniu do wizerunku uprawnionych - w celu dokumentowania Wydarzenia, informowania o Wydarzeniu i relacjonowania Wydarzenia – wykorzystując utrwalony podczas Wydarzenia wizerunek uprawnionego w formie zdjęć lub nagrań - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości dokumentowania, relacjonowania i informowania o Wydarzeniu;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

Okres przechowywania danych, odbiorcy danych

11. Okres, przez jaki Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jest zależny od celu przetwarzania.

12. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia przez komisję rekrutacyjną Uczestników Wydarzenia będą przechowywane do czasu rozpoczęcia Wydarzenia (wobec tego, że w razie rezygnacji któregoś z Uczestników przed rozpoczęciem Wydarzenia w miejsce tego Uczestnika kwalifikowany jest Kandydat, który został najwyżej oceniony przez komisję rekrutacyjną spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu), albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

13. Dane osobowe Gości, Uczestników, Wolontariuszy przetwarzane w celu zapewnienia im prawidłowej organizacji i uczestnictwa w Wydarzeniu, w celu zapewnienia im udogodnień podczas Wydarzenia stosownych do ich preferencji oraz sytuacji życiowej, w celu nawiązania i utrzymania z nimi kontaktu w bieżących sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem Wydarzenia, będą przechowywane do czasu zakończenia Wydarzenia albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

14. Dane osobowe Gości, Uczestników, Wolontariuszy przetwarzane w celu nawiązania z nimi kontaktu po zakończeniu Wydarzenia i uzyskania od nich opinii na temat przebiegu Wydarzenia będą przechowywane przez okres roku od zakończenia Wydarzenia.

15. Dane osobowe – wizerunek - Gości, Uczestników, Wolontariuszy przetwarzane w celu informowania o Wydarzeniu i relacjonowania Wydarzenia będą przechowywane do czasu ewentualnego wycofania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku.

16. Dane osobowe Kandydatów, Gości, Uczestników, Wolontariuszy przetwarzanie w celu dostarczania im przez Administratora drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub w razie cofnięcia tzw. zgody marketingowej lub w razie ustalenia dezaktualizacji tych danych.

17. Dane osobowe Kandydatów, Gości, Uczestników, Wolontariuszy przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przechowywane przez czas niezbędny dla ochrony praw Administratora, w szczególności uwzględniając okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

18. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą i mogą być przekazywane:
- podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora - w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu;
- podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe lub prawne;
- podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

 

Informacja o cookies

19. Strona internetowa pod adresem https://nowageneracja.platforma.org wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

20. Gdy korzystają Państwo z naszej strony, stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.

21. Każdy użytkownik może zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym zablokować przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Niektóre zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

22. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

23. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: rodo@platforma.org lub listownie na adres ul. Wiejska 12a, 00–490 Warszawa.

24. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w tym wysyłania newslettera.
Ponadto mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec innego niż ww. przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. W takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

25. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

26. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).