Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 
§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony https://nowageneracja.platforma.org, w tym warunki usługi umożliwienia wysyłania formularzy rekrutacyjnych przez kandydatów na uczestników Wydarzenia "Meet Up - Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej" (dalej: „Wydarzenie”) oraz usługi polegającej na rozsyłaniu newslettera.

2. Podmiotem prowadzącym stronę jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 12a, 00–490 Warszawa, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy pod numerem EwP 13 (dalej: „Organizator”).

3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy m. in. poprzez adres elektroniczny: nowageneracja@platforma.org .

 


§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Organizatora drogą elektroniczną obejmują:
1) umożliwienie wysyłania formularzy rekrutacyjnych przez kandydatów na uczestników Wydarzenia,
2) rozsyłanie newslettera.

2. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu określone są w odrębnym regulaminie - Regulaminie Wydarzenia "Meet Up - Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej", dostępnym na niniejszej stronie internetowej.


§3. Warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich użytkowników korzystających z sieci Internet.

3. Udostępniona na stronie usługa umożliwienia wysyłania formularzy rekrutacyjnych przeznaczona jest dla kandydatów na uczestników Wydarzenia. Uczestnikiem Wydarzenia, zgodnie z udostępnionym na stronie Regulaminem Wydarzenia "Meet Up - Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej" może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 36 roku życia, której miejsce zamieszkania lub nauki znajduje się w województwie lubuskim, pomorskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim. Uczestnikiem wydarzenia może być również osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia i została przez organizatora zaproszona do udziału w wydarzeniu oraz uzyskała pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu.

4. Do korzystania ze strony konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności strony, w tym wysyłania formularzy rekrutacyjnych oraz otrzymywania newslettera, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§4. Newsletter

1. W razie wyrażenia przez użytkownika zgody – poprzez zaznaczenie na stronie internetowej odpowiedniego pola zawierającego tzw. „zgodę marketingową” (tj. zgody na przesyłanie informacji Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail) oraz poprzez podanie swojego adresu e-mail do dostarczania newslettera – użytkownik będzie mógł korzystać z usługi dostarczania mu przez Organizatora drogą elektroniczną newslettera, w tym wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Umowa w przedmiocie dostarczania newslettera jest zawierana przez użytkownika strony i Organizatora w momencie wysłania przez użytkownika właściwego formularza ze swoim adresem e-mail, pod warunkiem wyrażenia „zgody marketingowej”.

3. Usługa przesyłania newslettera jest bezpłatna.

4. Umowa o korzystanie z usługi newsletter jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik korzystający z usługi ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, w dowolny sposób pozwalający na identyfikację użytkownika. Cofnięcie przez użytkownika „zgody marketingowej” lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z usługi newsletter.


§5. Zakres zobowiązań i odpowiedzialności

1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także z zachowaniem dobrych obyczajów.

2. Użytkownicy strony zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych,
b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub będących niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe działanie usługi, jeśli wynika ono ze wskazania przez użytkownika strony niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

4. Organizator, świadcząc usługi drogą elektroniczną, zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.


§6. Reklamacje

1. W razie nieprawidłowego funkcjonowania usług, o których mowa w § 2, użytkownicy mogą zgłaszać Organizatorowi stosowne reklamacje.

2. Reklamacje można zgłaszać w szczególności pocztą elektroniczną na adres nowageneracja@platforma.org. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny użytkownika oraz szczegółowy opis problemu.

3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.§7. Dane osobowe

1. W celu skorzystania z usług wskazanych w § 2 użytkownik będzie proszony o podanie swoich danych osobowych. W szczególności użytkownik będzie przesyłał za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego swoje dane niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Wydarzenia, a także – w razie zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu - dane niezbędne do zapewnienia prawidłowej organizacji Wydarzenia, w szczególności dane wymagane do zakwaterowania uczestnika oraz preferencje żywieniowe.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem strony jest Organizator - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 12a, 00–490 Warszawa, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy pod numerem EwP 13.
Kontakt: rodo@platforma.org

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Krzysztof Pałasiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@platforma.org.

4. Organizator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Organizator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących użytkownikom uprawnieniach, zawiera Polityka prywatności, zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.§8. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w postaci elektronicznej na stronie internetowej https://nowageneracja.platforma.org

2. Użytkownik strony ma możliwość pobrania, przechowania i odtworzenia niniejszego Regulaminu.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na stronie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

5. Zmiany Regulaminu w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym – tj. w zakresie usługi newsletter mogą nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej,
b) wystąpienia istotnych zmian organizacyjnych po stronie Organizatora,
c) zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do ww. usługi.


O zmianie Regulaminu w ww. zakresie Organizator powiadomi użytkownika usługi nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na wskazany przez użytkownika adres e-mail (wskazany na potrzeby usługi newsletter) powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ww. powiadomieniu, chyba że użytkownik usługi przed tą datą wyśle na adres e-mail Organizatora oświadczenie o braku zgody na wprowadzone zmiany w Regulaminie i w konsekwencji o wypowiedzeniu usługi.