Postanowienia ogólne

1. Wydarzenie pod nazwą "Meet Up - Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej" zwane dalej "wydarzeniem" odbywa się w dniach 9 – 11 grudnia 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa.

2. Organizatorem wydarzenia jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 12a, 00–490 Warszawa, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy pod numerem EwP 131.

3. Wydarzenie finansowane jest w całości przez organizatora oraz partnerów wydarzenia.

4. Udział gości, wolontariuszy oraz uczestników w wydarzeniu jest bezpłatny.

5. Organizator wydarzenia w miarę możliwości zapewni uczestnikom, wolontariuszom oraz gościom wydarzenia zbiorowy transport na miejsce odbywania się wydarzenia z określonych przez organizatora wydarzenia punktów zbiórki.

6. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba zakwalifikowana przez organizatora w drodze procesu rekrutacji do udziału w wydarzeniu.

7. Partnerem wydarzenia są osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które zawarły z organizatorem wydarzenia umowę dotyczącą jego współorganizacji, finansowania bądź innego rodzaju uczestnictwa w wydarzeniu.

8. Gośćmi wydarzenia są osoby fizyczne, w tym przedstawiciele instytucji, zaproszeni przez organizatora do udziału w wydarzeniu.

9. Wolontariuszami są osoby zaangażowane przez organizatora wydarzenia do pomocy w przygotowaniu oraz obsłudze wydarzenia.

10. Uczestnicy, goście, partnerzy, wolontariusze i organizatorzy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wydarzenia, a także do stosowania się do regulaminu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa będącej gospodarzem wydarzenia. Regulamin obiektu zostanie udostępniony w recepcji Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa.

11. W trakcie trwania wydarzenia oraz procesu rekrutacji i przygotowania wydarzenia organizatora reprezentują przedstawiciele upoważnieni przez organizatora do występowania w jego imieniu przed uczestnikami, partnerami, gośćmi oraz wolontariuszami. Przedstawiciele będą posiadać stosowne identyfikatory.

12. Uczestnicy oraz wolontariusze zobowiązani są stosować się do poleceń przedstawicieli organizatora wydanych na podstawie zapisów tego Regulaminu lub przepisów prawa.

13. Organizator będzie utrwalał przebieg Wydarzenia w formie nagrań i fotografii.

14. Uczestnicy, wolontariusze oraz goście wydarzenia udzielają organizatorowi zgody na bezpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania wydarzenia na wszystkich kanałach eksploatacji w nieograniczonym przedziale czasowym, bez ograniczeń terytorialnych.

15. Rozpowszechnianie wizerunku może polegać w szczególności na:

a) publikacji w prasie drukowanej;

b) rozpowszechnianiu w postaci billboardów, banerów, plakatów, ulotek;

c) rozpowszechnianiu w Internecie, w tym w mediach społecznościowych;

d) rozpowszechnianiu w nadaniach telewizyjnych.

Wizerunek może być rozpowszechniany w celach informacyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu relacjonowania wydarzenia we wszelkich kanałach komunikacji, a w przypadku wyrażenia przez uczestnika pisemnej zgody również w celach marketingowych.

16. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 36 roku życia, której miejsce zamieszkania lub nauki znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Uczestnikiem wydarzenia może być również osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia i została przez organizatora zaproszona do udziału w wydarzeniu oraz uzyskała pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu.

17. Opracowany przez organizatora program wydarzenia zostanie podany do wiadomości publicznej do dnia 4 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem pkt 31. lit. e) Regulaminu.

 

Cele wydarzenia

18. Celami wydarzenia są:

a) aktywizacja ludzi młodych w życie publiczne oraz działalność społeczną;

b) umożliwienie uczestnikom wydarzenia wymiany poglądów, doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami, gośćmi oraz partnerami;

c) zaznajomienie uczestników z modelem pracy parlamentarnej i samorządowej;

d) rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

e) promocja partycypacji ludzi młodych w życiu politycznym;

f) promocja wartości Unii Europejskiej;

g) poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników;

h) integracja osób zaangażowanych w działalność społeczno-polityczną;

i) wypracowanie postulatów osób młodych dotyczących najważniejszych obszarów życia społecznego w Polsce.

19. Cele wydarzenia realizowane są przez:

a) organizację warsztatów, wykładów, gier, debat oraz innego rodzaju aktywności w ramach wydarzenia;

b) udostępnienie dla uczestników oraz gości przestrzeni umożliwiającej wymianę opinii, stanowisk oraz postulatów, a także nawiązywanie kontaktów;

c) zapewnienie merytorycznego wsparcia uczestnikom wydarzenia;

d) zaproszenie gości i partnerów do udziału w wydarzeniu;

e) koordynację pracy wolontariuszy oraz przedstawicieli organizatora;

f) udzielanie gościom i uczestnikom informacji na temat przebiegu wydarzenia.

 

Rekrutacja

20. Każda osoba chcąca wziąć udział w wydarzeniu w charakterze uczestnika zobowiązana jest przystąpić do procesu rekrutacji.

21. Rekrutacja odbywa się w dniach 18 listopada 2022 r. – 30 listopada 2022 r . Wyniki rekrutacji podane zostaną do wiadomości kandydatów do dnia 2 grudnia 2022 r.

22. Rekrutacja organizowana jest w formie internetowej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej: https://nowageneracja.platforma.org .

23. Kandydat na uczestnika zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na

pytania wskazane w formularzu zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.

24. Weryfikację i ocenę zgłoszeń przeprowadza komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli wskazanych przez organizatora.

25. W wydarzeniu udział bierze 250 osób, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione przez komisję rekrutacyjną. Organizator, w przypadku dostępności miejsc noclegowych, może zwiększyć liczbę uczestników zakwalifikowanych do udziału w wydarzeniu.

26. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników z udziału w wydarzeniu przed jego rozpoczęciem na miejsce uczestnika, który zrezygnował kwalifikowany jest kandydat, który został najwyżej oceniony przez komisję rekrutacyjną spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w wydarzeniu.

27. Komisja rekrutacyjna dokonuje na podstawie Regulaminu oceny kandydatów mając na względzie ich dotychczasowe zaangażowanie w życie społeczne i polityczne, a także pomysłowość w odpowiedzi na otwarte pytania.

28. Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w wydarzeniu zobowiązana jest potwierdzić swój udział w wydarzeniu najpóźniej do dnia 4 grudnia 2022 r. Brak potwierdzenia udziału w ww. terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Uczestnik, który potwierdził swój udział w wydarzeniu, jest zobowiązany do wzięcia w nim udziału, z zastrzeżeniem pkt

37. lit. f) Regulaminu.

29. Organizator przydziela uczestników do grup tematycznych zgodnie z zadeklarowanymi przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym preferencjami oraz możliwościami organizacyjnymi.

 

Prawa i obowiązki organizatora, gości, partnerów, wolontariuszy oraz uczestników wydarzenia

30. Organizator zobowiązuje się:

a) zapewnić miejsce, wyposażenie oraz obsługę wydarzenia;

b) ponieść koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz obsługi gości, wolontariuszy, a także uczestników wydarzenia;

c) dbać o komfort oraz bezpieczeństwo uczestników, partnerów i gości wydarzenia;

d) przygotować program wydarzenia;

e) nadzorować przebieg wydarzenia pod kątem przestrzegania przez uczestników, wolontariuszy, gości oraz partnerów wydarzenia przepisów prawa oraz Regulaminu;

f) zorganizować na miejscu odbywania się wydarzenia opiekę medyczną.

31. Organizator ma prawo:

a) zawierać umowy z osobami prywatnymi, prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej bądź instytucjami w celu prawidłowej organizacji wydarzenia;

b) wyznaczenia listy swoich przedstawicieli oraz wolontariuszy zapewniających obsługę wydarzenia;

c) zgłaszania uwag do planu realizacji powierzonego gościom punktu programu wydarzenia;

d) wydalić z miejsca odbywania się wydarzenia osoby, które w rażący bądź uciążliwy dla innych sposób naruszają przepisy Regulaminu wydarzenia bądź przepisy prawa;

e) dokonywać zmian w programie wydarzenia;

f) w przypadku niepowiadomienia go o rezygnacji z udziału w wydarzeniu w określonym w Regulaminie terminie – obciążyć uczestnika kosztami, które poniósł organizator w celu zapewnienia uczestnikowi udziału w wydarzeniu, o ile miejsce rezygnującego uczestnika nie zostanie zajęte przez kandydata spośród osób pierwotnie niezakwalifikowanych do udziału w wydarzeniu, chyba że rezygnacja jest następstwem okoliczności, za które uczestnik nie ponosi odpowiedzialności;

g) wyznaczyć spośród swoich przedstawicieli oraz wolontariuszy osoby odpowiedzialne za dbanie o porządek podczas trwania wydarzenia.

32. Prawa i obowiązki partnerów wydarzenia określa umowa zawarta pomiędzy organizatorem a poszczególnym partnerem.

33. Wolontariusze wydarzenia zobowiązani są:

a) dbać o porządek oraz prawidłową realizację programu wydarzenia;

b) udzielać uczestnikom oraz gościom wydarzenia instrukcji i informacji dotyczących przebiegu wydarzenia oraz procesu rekrutacji;

c) pomagać przedstawicielom organizatora w przygotowaniu oraz nadzorze wydarzenia;

d) stosować się do poleceń wydawanych przez przedstawicieli organizatora na podstawie Regulaminu bądź przepisów prawa.

34. Wolontariusze mają prawo:

a) uczestniczyć w każdym punkcie programu wydarzenia, jeżeli nie zostaną w tym czasie oddelegowani do realizacji innych zadań przez przedstawiciela organizatora wydarzenia odpowiedzialnego za koordynację pracy wolontariuszy;

b) wydawać uczestnikom wydarzenia polecenia dotyczące stosowania się do Regulaminu oraz przepisów prawa;

c) korzystać z zakwaterowania, wyżywienia oraz innych usług zapewnianych w ramach wydarzenia.

35. Goście wydarzenia zobowiązani są:

a) stosować się do przepisów prawa oraz Regulaminu wydarzenia w trakcie jego trwania;

b) traktować uczestników wydarzenia z szacunkiem oraz wyrozumiałością;

c) przygotować i przedstawić organizatorowi plan realizacji powierzonego im punktu programu wydarzenia;

d) konsultować z organizatorem wszelkie zmiany w planie realizacji powierzonego im punktu programu wydarzenia.

36. Goście wydarzenia mają prawo:

a) wzięcia udziału w każdym punkcie programu wydarzenia;

b) organizacji pracy gości i uczestników w trakcie trwania powierzonego im punktu programu wydarzenia;

c) skorzystać z zakwaterowania, wyżywienia oraz usług zapewnionych przez organizatora na miejscu odbywania się wydarzenia;

d) zgłosić chęć zakwaterowania w innym miejscu niż miejsce odbywania się wydarzenia.

37. Uczestnik zobowiązany jest:

a) przestrzegać przepisów prawa, Regulaminu wydarzenia oraz regulaminu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa;

b) stosować się do poleceń wydawanych przez przedstawicieli organizatora na podstawie przepisów prawa, Regulaminu wydarzenia oraz regulaminu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa;

c) postępować w trakcie trwania wydarzenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

d) zachować kulturę osobistą oraz szacunek do przedstawicieli organizatora, wolontariuszy, gości, partnerów oraz innych uczestników wydarzenia;

e) nie nadużywać alkoholu w trakcie trwania wydarzenia;

f) niezwłocznie powiadomić organizatora w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, nie później jednak niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem, pod rygorem konsekwencji przewidzianych w pkt. 31. lit. f) Regulaminu;

g) podpisać listę obecności potwierdzającą swój udział w wydarzeniu;

h) aktywnie uczestniczyć w kolejnych punktach programu wydarzenia;

i) w przypadku wystąpienia sytuacji losowej uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w wydarzeniu powiadomić o tym organizatora.

38. Uczestnik ma prawo:

a) korzystać z obiektu gospodarza wydarzenia oraz przydzielonego mu miejsca zakwaterowania, wyżywienia i obsługi;

b) brać udział w każdym punkcie programu wydarzenia ogólnodostępnym dla wszystkich uczestników;

c) rejestrować się do grup tematycznych oraz uczestniczyć w pracach grupy, do której został przydzielony;

d) korzystać z innych aktywności zapewnionych przez organizatora w ramach wydarzenia;

e) uzyskiwać od wolontariuszy i przedstawicieli wydarzenia informacje na temat jego przebiegu, procesu rekrutacji oraz innych kwestii związanych z organizacją wydarzenia;

f) zgłoszenia przedstawicielowi organizatora lub wolontariuszom uwag bądź skarg dotyczących przebiegu wydarzenia oraz procesu rekrutacji.

 

Przebieg wydarzenia

39. Wydarzenie realizowane jest poprzez przeprowadzenie kolejnych punktów programu wydarzenia.

40. Wydarzenie dzieli się na ogólnodostępne oraz tematyczne punkty programu.

41. Tematyczne punkty programu odbywają się w ramach grup tematycznych działających równolegle. Prace grup tematycznych koordynują mentorzy wskazani przez organizatora.

42. Każda z grup tematycznych wypracowuje własne postulaty społeczno- polityczne, które następnie przedstawiane są pozostałym uczestnikom w ramach ogólnodostępnego panelu oraz poddane debacie.

43. Rezultatem prac grup tematycznych oraz debaty w trakcie ogólnodostępnego panelu dyskusyjnego będzie opracowanie postulatów ludzi młodych w zakresie tematów przewodnich poszczególnych grup tematycznych. Postulaty te zostaną opublikowane po zakończeniu wydarzenia oraz przedstawione organizatorowi.

44. W ramach wydarzenia mogą być organizowane również innego rodzaju aktywności, w tym m.in.:

a) gry plenerowe;

b) szkolenia;

c) kluby dyskusyjne i debaty;

d) wydarzenia o charakterze kulturalnym i artystycznym;

e) wystawy i prezentacje.

45. Organizator określi zasady rejestracji uczestników do poszczególnych aktywności organizowanych w ramach wydarzenia.

46. Organizator wyznaczy spośród swoich przedstawicieli koordynatorów nadzorujących pracę poszczególnych działów, w szczególności pracę wolontariuszy, obsługę gości, partnerów i uczestników, kontakt z mediami i przebieg procesu rekrutacji.

 

Postępowanie w przypadku złamania Regulaminu

47. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów Regulaminu bądź przepisów prawa osoby upoważnione przez organizatora mogą udzielić uczestnikowi, wolontariuszowi bądź gościowi stosownego upomnienia i wezwać go do stosowania się do przepisów prawa bądź Regulaminu.

48. W przypadku rażącego lub wielokrotnego łamania przepisów prawa bądź Regulaminu przez uczestnika, wolontariusza, partnera lub gościa wydarzenia organizator ma prawo wydalić taką osobę z miejsca organizacji wydarzenia. Osoba taka będzie zobowiązana również do naprawienia szkody poniesionej przez organizatora.

49. W przypadku naruszenia przepisów prawa przez którąkolwiek z osób uczestniczących w wydarzeniu organizator zawiadomi organy ścigania.

 

Ochrona danych osobowych

50. Administratorem danych osobowych gości, uczestników oraz wolontariuszy wydarzenia jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 12a, 00–490 Warszawa, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy pod numerem EwP 131.

51. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), którym jest Krzysztof Pałasiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@platforma.org .

52. Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w „Polityce prywatności”, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

53. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna od momentu powiadomienia o niej uczestników, wolontariuszy, gości oraz partnerów wydarzenia i nie wpływa na prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

54. Po zakończeniu wydarzenia organizator w miarę zapotrzebowania może zapewnić uczestnikom, gościom oraz wolontariuszom transport zbiorowy na określone przez organizatora miejsce docelowe.

55. Po zakończeniu wydarzenia organizator w celu zebrania opinii na temat przebiegu wydarzenia roześle uczestnikom stosowne ankiety.